Osnovna škola "Jovan Dučić"
u Petrovaradinu


Naslovna
O školi
Dokumenti
Učenici
Roditelji
Kalendar radaINKLUZIVNA ŠKOLA

Inkluzivno obrazovanje odnosi se na učenike koji zbog određenih razloga imaju teškoće da savladavaju nastavne planove i programe u redovnim školama. Takvi učenici prema postojećoj zakonskoj regulativi imaju pravo na dodatnu podršku u okviru redovnih obrazovnih ustanova. Cilj dodatne podrške je da se učenicima sa različitim problemima obezbedi redovno pohađanje škola i uključivanje u vršnjačko okruženje, kao i da im se omogući školsko napredovanje u skladu sa njihovim razvojnim mogućnostima i potrebama. Deca na koju se dodatna podrška u obrazovnom sistemu odnosi su decu koja imaju problem u pristupanju, uključivanju, učestvovanju ili napredovanju u obrazovanju. To su uglavnom:

 1. deca sa teškoćama u učenju zbog specifičnih smetnji u učenju, ponašanju i emocionalnom sazrevanju,
 2. deca sa smetnjama u razvoju ili sa invaliditetom telesne, motoričke, čulne, intelektualne ili višestruke prirode i
 3. deca koja žive u socijalno, ekonomski, kulturno ili jezički siromašnoj i nestimulativnoj sredini.

  Smisao inkluzivnog obrazovanja je da se svakom detetu omogući pohađanje škole, da ni jedno dete ne ostane izolovano od svoje vršnjačke grupe i da se obrazovna sredina prilagođava potrebama sve dece.
  Svaka škola u obavezi je da svojim učenicima kojima je to potrebno pruži dodatnu podršku i pomoć i to kroz tri nivoa : individualizovani način rada, IOP 1 i IOP 2. Ovi oblici podrške se sukcesivno uvode, a predhodi im izrada pedagoškog profila.

PRVI KORAK-IZRADA PEDAGOŠKOG PROFILA Pedagoški profil sadrži opis pedagoške situacije deteta (trenutni nivo znanja i saznajnog razvoja, na koji način uči, šta mu stvara najveće teškoće u učenju, šta su mu jače strane u učenju, kako pamti, koje socijalne veštine je savladao, kako komunicira sa drugima, koliko je samostalan, …). Na osnovu pedagoškog profila određuju se područja u kojima je detetu potrebna dodatna podrška i pravi se plan individualizovanog načina rada sa detetom.

DRUGI KORAK – INDIVIDUALIZOVANI NAČIN RADA Individualizovani način rada je prvi nivo pružanja dodatne podrške detetu . On podrazumeva otklanjanje fizičkih i komunikacijskih prepreka u obrazovnoj ustanovi (prilagođavanje prostora, prilagođavanje uslova u kojima se odvija nastavaprilagođavanje metoda rada, nastavnih sredstava, pomagala i didaktičkog materijala

TREĆI KORAK – IOP 1  IOP1 podrazumeva prilagođavanje nastavnog programa predmeta, pri čemu opšti ciljevi i ishodi (šta i koliko dete na kraju školske godine iz tog predmeta treba da zna) ostaju nepromenjeni u odnosu na zakonski utvrđeni nivo koji važi za svu ostalu decu, ali se menjaju – prilagođavaju sadržaji i načini na koji se oni prezentuju detetu, nastavna sredstva, udžbenici i druga literatura, prostor i uslovi u kojima dete uči. Uvodi se nakon procene Tima da individualizacija ne daje željene rezultatae.

ČETVRTI KORAK – IOP 2   IOP 2 podrazumeva izmenu ishoda i standarda postignuća jednog predmeta (šta dete treba da uči i koliko treba da zna i može iz tog predmeta na kraju školske godine) u odnosu na opšte propisane programe za ostale učenike kao i prilagođavanje sadržaja i načina rada, udžbenika, nastavnih sredstava, prostora i uslova u kojima se uči tim izmenjenim ishodima i standardima. Za uvođewe IOP2 je potrebno mišljenje Interresorne komisije, a uvodi se tek kada IOP1 ne dovodi do željenih rezultata.

DODATNA PODRŠKA I IRK IRK je skraćenica za interresornu komisiju za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku. Komisiju čine pedijatar, psiholog i socijalni radnik kao stalni članovi i osobe od interesa za konkretno dete kao privremeni članovi.

Dodatna podrška kojom se bavi IRK podrazumeva:

 1. otklanjanje fizičkih prepreka za pristupanje i korišćenje određenog prostora (napr. ugradnja prilaznih rampi za invalidska kolica ili specijalno označavanje prostora za slabovidu decu i sl.),
 2. otklanjanje socijalnih prepreka (napr. posebna pomoć deci čiji maternji jezik nije srpski ili deci koja dolaze iz društveno osetljivih grupa)
 3. otklanjanje posledica zdravstvenih problema (napr. individualni ili pojačan dopunski rad sa decom koja su zbog bolesti duže vreme izostajala iz škole)
 4. otklanjanje posledica teškoća proisteklih iz smetnji u razvoju i teškoća u učenju (napr. IOP 2, korišćenje odgovarajuće asistivne tehnologije i sl.)

Na
Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja, naša učiteljica Jasmina Begović sa prezentacijom inkluzivne prakse u svom odeljenju, u konkurenciji 128 radova osvojila je 5. mesto. Čestitamo!
 

Inkluzija podržava uključivanje SVE dece u redovne škole i omogućavanje svakom detetu da se obrazuje u svojoj vršnjačkoj grupi. Nekoj deci, zbog smetnji u razvoju, potrebna je dodatna pomoć u obrazovanju.

Naša škola već nekoliko godina sprovodi inkluzivnu praksu. To podrazumeva veću individualizaciju nastave, izradu Individualnih obrazovnih planova za učenike sa smetnjama u razvoju, obuku nastavnika za rad sa učenicima sa razvojnim smetnjama
Napisali smo predlog projekta koji smo nazvali "Uključi se!", na osnovu koga smo dobili finansijska sredstva predviđena za promociju inkluzije u našoj školi. Napravili smo ovu   BROŠURU  kao deo promocije inkluzije u našoj školi.

Neki školski dokumenti u vezi sa inkluzijom:

Godišnji program inkluzivnog obrazovanja

Akcioni plan tranzicije učenika na naredni nivo školovanja

Školski tim za inkluziju    Upis u prvi razred 
Inkluzija
Profesionalna orijentacija
Javne nabavke
Kontakt
Pišite nam :)
Nađite nas na FB"Mala" škola na FB


  

Dokumenti koji regulišu i bliže objašnjavaju inkluzivno obrazovanje:

Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na IOP, njegovu primenu i vrednovanje

Osnovne informacije za roditelje

 

 Pismo majke našeg učenika...